Godt sprog 7b: Skriv kort og enkelt

Løsningsforslag

Her er de 5 afsnit med mine kommentarer og forslag til omskrivning. Skriv kort! Er du enig? Læs side 100-106 i “Bedre breve – bedre e-mails”, hvis du vil vide mere om dette problem.

Gå tilbage til forsiden via linket nederst og fortsæt øvelsen med næste punkt.

1

(Om bonus til ledere) Hovedideen med ordningerne er, at hvis det går godt for virksomheden, går det også godt for medarbejderne. Ved et mindre godt resultat for virksomheden har den mindre omkostninger ved ordningen, end hvis der var tale om ordinær aflønning. Lederne bliver derfor opmuntret til at gøre deres bedste for virksomheden, og virksomheden oplever på den anden side en reduktion af omkostningerne i trange tider.

Forslag:

Sammenhængen er indlysende: Går det godt for virksomheden, går det godt for lederne – og omvendt. Det tilskynder alle til altid at gøre deres yderste.

Kommentar:

 • Der er ingen grund til at vade i detaljerne. Alle de berørte ved jo godt, hvad det drejer sig om.
 • Desuden er reduktionen af lønomkostningerne næppe væsentlige, sammenlignet med de udgifter en dårlig ledelse kan anrette. Der er tale om belønning eller det modsatte, og det kan lige så godt komme klart frem.

2

Da De efter forvaltningslovens bestemmelser har ret til at fremsætte en udtalelse, forinden sagen afgøres endeligt, skal man herved meddele Dem mulighed herfor, idet man fastsætter en frist på 14 dage for afgivelse af en eventuel sådan udtalelse.

Forslag:

Forvaltningsloven giver dig ret til at komme med en udtalelse, før sagen bliver endeligt afgjort. Det har du 14 dage til at gøre; det vil sige, at vi skal have din udtalelse senest den 23. maj 2006.

Kommentar:

 • Først og fremmest skal sætningen deles i 2 kortere sætninger efter indholdet: Forvaltningsloven siger sådan-og-sådan. Det giver dig den-og-den ret.
 • Derefter skal vi fjerne de stive og formelagtige udtryk, der får sætningen til at vokse ud over alle bredder: “fremsætte en udtalelse”, “forinden sagen afgøres endeligt”, “afgivelse af en eventuel sådan udtalelse”.
 • Og til sidst udvider vi med en service: I stedet for at skrive “14 dage fra poststemplets dato” eller “fra modtagelsen af denne skrivelse” giver vi modtageren en dato. Det er let – selv i præfabrikerede standardbreve.

3

(Om anlæg af storcentre uden for byerne) (…) Det er en markedssituation, jeg har stor tiltro til, at mange byrådsmedlemmer ud over landet fuldt ud er klar over, kan koste svækkelse af de senere års og kommende bymidteinvesteringer, hvis ikke der investeres tilstrækkelig i styrkelse af kommunernes bymidter som kommunens bedste visitkort og som grundlag for en styrket erhvervs- og skatteborgerudvikling.

Forslag:

(…) Men det er bymidterne, der er kommunernes bedste visitkort og vigtigste grundlag for handels- og erhvervslivet. Derfor er det vigtigt, at de senere års investeringer i bymidterne fortsætter, så udviklingen ikke sættes i stå; og det er mange byrådsmedlemmer ud over hele landet selvfølgelig fuldt ud klar over.

Kommentar:

 • Helt forfra: Hvad er det mon, afsenderen prøver på at formulere?
 • Skriv det så – én ting ad gangen. Hovedbudskabet først, følgeslutningerne bagefter.
 • Men pas på ikke at skrive for kort. Hvis du fx sætter punktum efter “sætter i stå”, bliver den afvekslende rytme af korte og lidt længere sætninger slået i stykker, og så er teksten ikke rar at læse.

4

Efter B.T.s afsløring af, at Søllerøds kommunale brandvæsen den 23. september hellere ville vente på hjælp fra Birkerøds kommunale brandvæsen end tilkalde hjælpen fra en nærliggende Falckstation i Lyngby, der ellers meget hurtigere ville have kunnet hjælpe med slukningen af en omfattende brand i tre boligblokke, har avisen erfaret, at Nykredit Forsikring, der forsikrer de brandskadede boligblokke, nu undersøger, om brandfolkene fra Søllerød kan bebrejdes skadens omfang.

Forslag:

Nykredit Forsikring undersøger nu, om der kan rejses erstatningssag mod Søllerød Kommunale Brandvæsen. Det sker, efter at B.T. har afsløret, at brandfolkene fra Søllerød undlod at tilkalde den nærmest mulige hjælp til storbranden i de 3 boligblokke på Syrenvænget, nemlig Falck i Lyngby. I stedet tilkaldte man det kommunale brandvæsen fra Birkerød, som havde 11 minutters længere køretid, og den forsinkelse kan have medvirket til, at branden bredte sig så meget.

Kommentar:

 • Kortere sætninger, opdelt efter indholdet.
 • Den vigtigste oplysning først – det vil sige dagens nyhed. Alt det andet er “old news”.
 • På samme måde som i eksemplet ovenfor: Hvis alle sætningerne bliver meget korte, bliver teksten usammenhængende og staccato-agtig. Derfor er et punktum efter “køretid” nok ikke en god idé. (Prøv – og læs så afsnittet højt og se, hvad du synes!)

5

Såfremt det viser sig, at vor antagelse vedrørende men eller erhvervsevnetab er ukorrekt, imødeser vi naturligvis nærmere underretning, idet vi da vil foranledige anmeldelsen videresendt til Arbejdsskadestyrelsen.

Forslag:

Hvis det alligevel viser sig, at du får mén eller erhvervsevnetab efter ulykken, skal du selvfølgelig bare give os besked. Så sørger vi for, at anmeldelsen bliver sendt til Arbejdsskadestyrelsen.

Kommentar:

 • To sætninger, opdelt efter indhold.
 • Brevet handler ikke om muligheden for, at “vor antagelse” er korrekt eller ukorrekt; det handler om modtagerens fysiske tilstand efter en ulykke. Det skal fremgå af teksten.
 • Hvem skal foretage sig noget? Skriv det:
  • Vi skal ikke “modtage underretningen” – du skal give os besked.
  • Vi skal ikke “foranledige anmeldelsen videresendt” – vi skal sende den.

Tilbage

© Per Salling, Omatskrive.dk, 2007-2023

Views: 8