Sådan skriver du et godt resumé

Hvad er et godt resumé? Det er en meget stærkt koncentreret gengivelse af en længere teksts indhold. Ikke en "appetitvækker", som skal lokke læsere til, men en dækkende gengivelse, som skal give søgende sjæle en helt præcis opfattelse af, om det er netop denne tekst, de har brug for at læse i sin helhed. - Og så skal det indeholde de rigtige søgeord til brug for elektronisk søgning. Det er god rapportteknik!

Af Per Salling

To typer resumé

Man kan skelne mellem to forskellige typer resumé. De har én meget vigtig egenskab til fælles: De skal rumme den resumerede teksts centrale nøgleord, da de vil blive brugt ved litteratursøgninger.

  1. Beskrivende resumé ("kort resumé")
  2. Informerende resumé ("langt resumé")

Fælles for kort og langt resumé er, at de ikke nødvendigvis gengiver rapportens struktur (hvad et referat som regel vil gøre), men først og fremmest sigter på at give et overblik over indholdet.

Hvorfor er resumeer så vigtige?

Moderne informationssøgning gør gode resumeer absolut nødvendige. Titler og resumeer arkiveres elektronisk, og nøgleordene er gjort søgbare. Når man søger information, søger man på relevante nøgleord, og utilstrækkelige resumeer forhindrer altså, at en rapport bliver fundet ved en litteratursøgning og indgår i den faglige "fødekæde". Se Google Scholar, og forstå hvad jeg mener!

Et godt resumé - uanset hvilken af de to typer der er tale om - har disse kvaliteter:

Et resumé vil meget ofte være skrevet i en upersonlig form - evt. passiv - for at nedtone forfatterens person og lægge hovedvægten på indholdet.

Sådan skriver du et godt resumé

  1. Beslut dig for, om du vil skrive et beskrivende (kort) eller et informerende (langt) resumé. - Eller læs opgaveteksten og skriv den type resumé, der ønskes.
  2. Læs den færdige rapport igennem netop for at kunne skrive resumeet.
  3. Når du er færdig med at læse, så skriv straks en kladde til resumeet uden at kigge i rapporten.
  4. Når kladden er færdig, retter du den til.
  5. Udskriv det færdige resumé og læs det igennem med en pen i hånden for at fange de sidste småfejl. Få en studiekammerat eller kollega, der ikke er stærkt fortrolig med emnet, til at læse den igennem for at fange de logiske smuttere, du selv er blevet blind for.

Eksempel: Resumeer af rapporten
"Halvkommerciel frugtavl i private haver i Storkøbenhavn"

1. Beskrivende resumé ("kort resumé")

Denne rapport præsenterer en gennemgang af den halvkommercielle frugtavl i private haver i Storkøbenhavn: Dyrknings- og høstmetoder, logistik, distribution og salgskanaler.

Rapportens formål er at danne basis for en kvalificeret diskussion af fordele og eventuelle ulemper ved lokal frugtavl i byområder og bynære områder - ikke kun privatøkonomisk, men også samfundsøkonomisk, set i et bredere perspektiv: Økonomi, beskæftigelse, sundheds- og miljøfremme, oplevelsesøkonomi m.m.

Målgruppen er dels lokale politikere og byplanlæggere, dels skatte- og sundhedspolitiske beslutningstagere på landsplan. Desuden kan private frugtavlere i parcelhus- og havebyområder finde inspiration til dyrkningsmetoder, distribution og salgskanaler i rapportens afsluttende afsnit.

Rapporten giver et omtrentligt billede af dyrkningens omfang og et kvalificeret skøn over den samfundsmæssige værdi ud fra følgende parametre: Økonomisk værdi, klimapåvirkning, mentalhygiejnisk værdi og sundhedsfremme. Det gøres gennem en detaljeret registrering af dyrkning og træpleje, produktion, distribution og salg fra et typisk storbynært parcelhuskvarter samt stikprøver fra andre områder, efterfulgt af en analyse af de nævnte parametre.

2. Informativt resumé ("langt resumé")

Denne rapport præsenterer en gennemgang af den halvkommercielle frugtavl i private haver i Storkøbenhavn: Dyrknings- og høstmetoder, logistik, distribution og salgskanaler.

Rapportens formål er at tilskynde til en kvalificeret diskussion af fordele ved lokal frugtavl i byområder og bynære områder - ikke kun privatøkonomisk, men også samfundsøkonomisk, set i et bredere perspektiv: Økonomi, beskæftigelse, sundheds- og miljøfremme, oplevelsesøkonomi m.m. Og dens anbefaling er at fremme privatfrugtavlen aktivt gennem fx skatte- og afgiftslettelser, byplanmæssige tiltag (fx anlæg af lokale markedspladser og bredere fortove til opstilling af salgsboder), støtte til distribution m.v.

Målgruppen er dels lokale politikere og byplanlæggere, dels skatte- og sundhedspolitiske beslutningstagere på landsplan. Desuden kan private frugtavlere i parcelhus- og havebyområder finde inspiration til dyrkningsmetoder, distribution og salgskanaler i rapportens afsluttende afsnit.

Rapporten præsenterer et toårigt projektforløb med registrering og opmåling af frugttræer og -buske i et typisk storbynært parcelhuskvarter i en københavnsk forstadskommune, foretaget i samarbejde med beboere/fritidsfrugtavlere. Den gengiver en detaljeret registrering af dyrkning og træpleje, produktion, distribution og salg fra et parcelhuskvarteret, efterfulgt af en analyse af de nævnte parametre.

Rapportens analysedel munder ud i et omtrentligt billede af dyrkningens omfang og et kvalificeret skøn over den samfundsmæssige værdi ud fra følgende parametre: Økonomisk værdi, klimapåvirkning, mentalhygiejnisk værdi og sundhedsfremme. Projekt-kvarterets repræsentativitet diskuteres og justeres på basis af et antal stikprøver fra 11 sammenlignelige områder fordelt over hele Storkøbenhavn.

Nogle vigtige konklusioner er:

(For en ordens skyld skal det lige nævnes, at man vil lede forgæves efter rapporten "Halvkommerciel frugtavl i private haver i Storkøbenhavn" på biblioteket. Her er tale om fiktive resumeer af en ikke-eksisterende rapport.)

Læs mere om god rapportteknik:JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com